• Slider1
  • Slider2
  • Slider3
  • Slider4
  • Slider5
  • Slider6
  • Slider7
  • Slider8
Over ons         Disclaimer        Contact

Disclaimer

Deze website wordt onderhouden door B2Bsure B.V. te Amersfoort. Op de inhoud en gebruik van deze website zijn onderstaande punten van toepassing.

 

Auteursrechten en ander intellectueel eigendom

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen teksten, data en afbeeldingen, behoren toe aan B2Bsure en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik van deze website, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, gedownload of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming.

 

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend, in welke hoedanigheid dan ook. Wijzigingen en/of type-fouten worden voorbehouden. Scanwork genereert en krijgt data aangeboden door derden en heeft deze vrijblijvend opgenomen. Derhalve wordt iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid uitgesloten.

 

Hyperlinks

Indien en voor zover hyperlinks gehanteerd worden op de website die leiden naar andere websites en/of andere servers waarvan de verantwoordelijkheid buiten de invloedsfeer van B2Bsure valt, kan B2Bsure geen aansprakelijkheid dragen. Evenzo geldt dit voor gegevens en hyperlinks op andere websites die verwijzen naar deze website.

 

Toepasselijk recht en geschillen

Deze voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Geschillen voortvloeiende en/of verband houdende met deze voorwaarden en/of gebruik van deze website worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Groningen.