• Slider1
 • Slider2
 • Slider3
 • Slider4
 • Slider5
 • Slider6
 • Slider7
 • Slider8
Over ons         Disclaimer        Contact

Het reïntegratietraject

Onder reïntegratie wordt verstaan, het terugkeren van zieke werknemers, arbeidsongeschikten en werklozen naar de werkvloer.

 

Reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers

Als werkgever bent u verplicht om een zieke werknemer te ondersteunen bij reïntegratie. Sinds de invoer van de Wet Verbetering Poortwachter dient de werkgever samen met de werknemer er alles aan te doen om de werknemer zijn oude werk zo snel mogelijk te laten hervatten of van ander passend werk binnen of buiten de organisatie te voorzien.

In het reïntegratietraject heeft de werkgever twee keuzes.

 • Hij kan er voor kiezen om zelf alles te regelen om een werknemer weer aan het werk te helpen
 • Hij kan hiervoor ook een reïntegratiebureau inschakelen

Reïntegratiebureaus bieden verschillende diensten, uiteenlopend van bemiddeling, ziekteverzuim en ondernemersbegeleiding tot outplacement.

 

Reïntegratie als onderdeel van de verzuimverzekering

Er bestaat ook de mogelijkheid om een verzuimverzekering af te sluiten waarin de diensten van een reïntegratiebureau zijn opgenomen. Verzekeraars werken vaak samen met bepaalde reïntegratiebureaus of hebben een eigen reïntegratiebureau. De begeleiding varieert van een beroepskeuzetest tot het aanpakken van fysieke of psychische problemen en uitgebreide bijscholing.

 

Wet verbetering Poortwachter

In april 2002 is de Wet verbetering Poortwachter ingegaan. Met deze wet wordt beoogd om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Werkgevers maar ook werknemers krijgen meer verplichtingen wanneer het gaat om de reïntegratie van de arbeidsongeschikte werknemer.

Concrete voorbeelden van deze verplichtingen zijn het onderhouden van een reïntegratiedossier en het verrichten van de ziekmelding op uiterlijk de vierde verzuimdag. Als werkgever en/of werknemer onvoldoende hebben bijgedragen, kan de uitvoeringsinstelling de afhandeling van de WAO-aanvraag maximaal een half jaar uitstellen en wordt de verplichting tot loondoorbetaling van de werkgever verlengd.

 

Kort samengevat kent de Wet de volgende voorschriften:

 • Ziekmelding in week 1:
  Ziektegevallen moeten op tijd worden gemeld aan de Arbo-dienst of gecertificeerd bedrijfsarts. De werknemer meldt zich ziek op de 1e ziektedag bij werkgever en de werkgever geeft deze ziekmelding op dezelfde dag door aan de Arbo-dienst.
 • Probleemanalyse en advies vóór week 6:
  De Arbo-dienst verdiept zich in de aard en oorzaak van de ziekmelding. In principe vindt in week 3 een eerste spreekuur plaats. Er moet op tijd worden vastgesteld of er sprake is van dreigend langdurig verzuim en in dat geval moet een probleemanalyse en een advies worden opgesteld door de Arbo-dienst voor de 6e ziekteweek.
 • Plan van aanpak in week 8:
  Twee weken na de probleemanalyse moet een plan van aanpak voor herstel en reïntegratie worden opgesteld door werkgever en werknemer. Het plan van aanpak dient regelmatig gecontroleerd en zo nodig bijgesteld te worden. Hiertoe wordt door werkgever en werknemer een casemanager aangewezen. De casemanager kan een medewerker van een Arbo-dienst zijn maar ook een leidinggevende of een personeelsfunctionaris.
 • Ziekmelding naar het UWV in week 13:
  In de 13e ziekteweek dient ziekmelding plaats te vinden door werkgever bij het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV).
 • Evaluatie reïntegratie-inspanningen in week 46 t/m 52:
  Tussen de 46e en 52e week dienen de reïntegratie inspanningen geëvalueerd te worden door werkgever en werknemer. In de schriftelijke vastlegging wordt teruggeblikt en worden afspraken gemaakt voor het 2e ziektejaar.
 • Aanvraag functieongeschiktheidsadvies na 18 maanden:
  Indien een werknemer 18 maanden ziek is, kan door de werkgever een functieongeschiktheidsadvies (FOA) worden aangevraagd. Bij deze aanvraag moet een oordeel van de bedrijfsarts worden meegezonden. De werkgever kan dan na 2 jaar ziekte tot ontslag overgaan.
  Actueel Oordeel in week 87:
  In week 87 dient het plan van aanpak geëvalueerd te worden door werkgever en werknemer. Het verloop van de reïntegratie wordt door de Arbo-dienst beschreven in een Actueel Oordeel dat onderdeel uitmaakt van de probleemanalyse. De evaluatie wordt toegevoegd aan het plan van aanpak.
 • Versturen plan van aanpak en samenstellen reintegratieverslag in week 89:
  Het plan van aanpak wordt in week 89 door werkgever verstuurt naar werknemer. De werkgever ontvangt van de Arbo-dienst een probleemanalyse, het actueel oordeel en eventuele bijstellingen. Werkgever behoudt een kopie en de werknemer ontvangt de originelen. De medische gegevens worden door de Arbo-dienst rechtstreeks naar de werknemer verstuurt. Ook wordt uiterlijk in week 89 een reintegratieverslag opgesteld door werkgever en werknemer. Op basis van dit reïntegratieverslag beoordeelt het UWV of de werkgever en de werknemer voldoende reïntegratie-inspanningen hebben geleverd. In dit verslag worden de inspanningen gemeld die door werkgever zijn gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen.
 • Indienen WAO-aanvraag in week 91:
  In week 91 dient de werknemer het reïntegratieverslag samen met de WAO-aanvraag in bij UWV. UWV beoordeelt op basis hiervan of er genoeg gedaan is aan reïntegratie van de werknemer.
 • Instroom in nieuwe WAO-stelsel in week 104:
  De werknemer kan in het nieuwe WAO-stelsel instromen. Tevens bestaat in deze week de eerste ontslagmogelijkheid bij een positieve FOA.

Verzuimverzekerd is een platform over verzuimverzekering. Een offerte wordt op maat gemaakt. Het platform en haar adviseurs hebben geen belangen bij verzekeraars. Een advies om niet te verzekeren tegen verzuim is dus net zo gemakkelijk gegeven als om dit wel te doen.