• Slider1
 • Slider2
 • Slider3
 • Slider4
 • Slider5
 • Slider6
 • Slider7
 • Slider8
Over ons         Disclaimer        Contact

Wet Poortwachter

Met ingang van 1 januari 2004 zijn de regels aangepast op de nieuwe situatie waarin de werkgever verplicht is ook gedurende het tweede ziektejaar het loon door te betalen. Gedurende dat tweede jaar geldt echter niet meer de minimumloon garantie, de werkgever kan volstaan met 70% van het loon door te betalen. De werknemer kan, indien deze 70% minder is dan het minimumloon voor de werknemer, een beroep doen op de toeslagenwet.

Het verlengen van de loon doorbetalingsplicht heeft ook gevolgen voor het Poortwachter traject, de toetreding tot de WAO wordt met deze verlenging namelijk een jaar uitgesteld. Dit geldt echter alleen voor de ziektegevallen die op 1 januari 2004 of later zijn aangevangen vvor ziektegevallen met een aanvangsdatum voor 1 januari 2004 gelden nog de oude regels.

De wet Poortwachter in het kort

 • De ziekte moet binnen een week zijn gemeld bij de arbodienst of de bedrijfsarts.
  Werkgever en arbodienst of bedrijfsarts houden contact met de zieke, minimaal eens in de zes weken. Samen onderzoeken ze de mogelijkheden om weer aan de slag te gaan.
 • Denkt de arbodienst of bedrijfsarts na zes weken dat het langer gaat duren? Dan geeft de arbodienst of bedrijfsarts de werkgever en de werknemer een probleemanalyse: een advies over de onderzochte mogelijkheden.
 • Is werken aan herstel en re-integratie mogelijk en zinvol? Dan maken werkgever en werknemer uiterlijk in de achtste week een plan van aanpak. Zij moeten een casemanager aanstellen die de uitvoering van het plan bewaakt.
  Men moet eerst werken aan re-integratie binnen het eigen bedrijf. Lukt dat niet, dan moet de werkgever zelf de re-integratie bij een andere organisatie in gang zetten en daarbij zo nodig een reïntegratiebedrijf inschakelen.
 • In een reïntegratiedossier wordt alles vastgelegd wat er wordt afgesproken en gedaan. Regelmatige bijsturing kan gewenst zijn. De werknemer en de arbodienst of bedrijfsarts moeten een afschrift hebben van het plan van aanpak en van de eventuele bijstellingen.
 • Na dertien weken meldt de werkgever het verzuim aan UWV.
 • Na een jaar ziekte is er een verplicht evaluatiemoment tussen werkgever en werknemer.
 • Is de werknemer na twintig maanden nog niet aan de slag? Dan stellen werknemer en werkgever samen een reïntegratieverslag op: wat is er concreet gedaan en bereikt en wat vinden ze daarvan?
 • Als de werknemer een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt, controleert UWV dit reïntegratieverslag. Alleen als werknemer en werkgever zich genoeg hebben ingespannen om te voorkomen dat een uitkering nodig is, volgt eventueel de keuring.
 • Als werkgever en werknemer beiden denken dat ze met wat extra tijd alsnog zullen slagen, kunnen ze aan UWV vragen de keuring (maximaal een jaar) uit te stellen.

Uitzonderingssituaties

Het plan van aanpak is niet nodig als vrijwel meteen duidelijk is dat voor de terugkeer naar werk niets kan worden gedaan. Gaat het om een tijdelijk contract dat afloopt in de ziekteperiode? Dan stellen werknemer en werkgever bij einde dienstverband samen een reïntegratieverslag op. UWV beoordeelt dan of werkgever en werknemer genoeg hebben gedaan om een uitkering te voorkomen. Is dat niet zo, dan kan UWV een sanctie opleggen: ziekengeld verhalen op de werkgever of een lagere uitkering voort de werknemer. Ook bekijkt UWV of de werknemer recht heeft op een ziektewetuitkering.

Geschillenregeling op cao-niveau

Hebben werkgever en werknemer een verschillende aanpak voor ogen? Er is voorzien in een geschillenregeling in de cao's, zo dicht mogelijk bij de werkplek. Ook UWV kan een deskundigenoordeel geven.

Niet genoeg gedaan voor reïntegratie?

UWV bekijkt na twee jaar het reïntegratieverslag (de 'poortwachtertoets') en kan werkgever en werknemer sancties opleggen. Bij onvoldoende inspanning moet de werkgever maximaal een jaar extra loon doorbetalen én blijven werken aan reïntegratie. Werkt de werknemer zonder goede reden onvoldoende mee, en vindt de arbodienst of bedrijfsarts dat ook? Dan kan de werkgever in het uiterste geval het loon inhouden of de werknemer aan het einde van het tweede ziektejaar ontslaan. Hiervoor is wel altijd eerst toestemming van UWV en CWI nodig.

Loondoorbetaling bij aangevraagd uitstel

Hebben werknemer en werkgever uitstel van de keuring aangevraagd en gekregen, dan betaalt de werkgever voor de duur van dat uitstel 70% van het loon door, tenzij de reïntegratie-inspanningen eerder succes hebben.

Andere kosten

De werkgever kan voor de werknemer een reïntegratiebedrijf inschakelen. De kosten voor de reïntegratie zijn volledig voor rekening voor de werkgever. Dat geldt ook voor therapieën en cursussen. Voor werkplekaanpassingen kan de werkgever een vergoeding krijgen van het UWV. Uiteraard kunnen ook de reïntegratiekosten worden meeverzekerd in een verzuimverzekering.

Verzuimverzekerd is een platform over verzuimverzekering. Een offerte wordt op maat gemaakt. Het platform en haar adviseurs hebben geen belangen bij verzekeraars. Een advies om niet te verzekeren tegen verzuim is dus net zo gemakkelijk gegeven als om dit wel te doen.