• Slider1
 • Slider2
 • Slider3
 • Slider4
 • Slider5
 • Slider6
 • Slider7
 • Slider8
Over ons         Disclaimer        Contact

De WIA in het kort

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) vervangt de Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) en is formeel per 29 december 2005 van kracht. De WIA gaat uit van mogelijkheden, niet van beperkingen. Bij keuring door het UWV wordt gekeken naar de arbeid die nog wél gedaan kan worden door de werknemer.

De arbeids(on)geschiktheid wordt bepaald aan de hand van het loonverlies. Er wordt gekeken naar het loon van de werknemer in zijn gezonde situatie en naar het loon wat de werknemer nog zou kunnen verdienen met zijn beperking. Dit verschil is het loonverlies.

 • Is het loonverlies minder dan 35%? De werknemer is niet arbeidsongeschikt en blijft in principe in dienst van werkgever. Werkgever en werknemer dienen samen te zoeken naar de beste oplossing binnen het bedrijf. Vanuit de sociale wetgeving wordt aan deze groep geen uitkering meer verstrekt. Tenzij de werkgever dit anders oplost, gaat deze groep minder verdienen.
 • Is het loonverlies groter dan 35% maar kleiner dan 80%? De werknemer komt dan in aanmerking voor een WGA-uitkering.
 • Is het loonverlies 80% of groter maar is er wel kans op herstel? De werknemer komt dan in aanmerking voor een WGA-uitkering.
 • Is het loonverlies 80% of groter en is er geen kans op herstel? De werknemer komt dan in aanmerking voor een IVA-uitkering.

De WIA is opgebouwd uit twee regelingen:

 

1. De regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

De WGA maakt het financieel altijd lonend om (meer) te werken, hoe meer men werkt hoe meer men verdient. De WGA-uitkering bedraagt in de eerste loongerelateerde periode 70% van het verschil tussen het laatstverdiende inkomen en het eventuele inkomen dat met arbeid wordt verdiend. In de daarop volgende periode is er een loonaanvulling als men meer dan de helft van zijn resterende verdiencapaciteit verdient of een vervolguitkering als men minder dan de helft daarvan verdient. Een loonaanvulling is altijd hoger dan een vervolguitkering. De vervolguitkering is gerelateerd aan het minimumloon.

Er zijn dus verschillende soorten WGA-uitkeringen. Eén voor de eerste periode, gebaseerd op het vroegere loon en daarna volgt een loonaanvulling of een vervolguitkering, beide afhankelijk van hoeveel zelf nog verdiend wordt.

 

2. De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)

Wanneer een werknemer na twee jaar ziekte door het UWV gekeurd wordt, kan blijken dat hij of zij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Werknemers die vanaf 2006 voor 80% of meer arbeidsongeschikt worden verklaard en geen of een zeer kleine kans hebben op herstel krijgen een uitkering volgens de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Deze uitkering bedraagt 70% van het dagloon.

 

WIA-excedentengat

Vooral werknemers met een inkomen boven de maximum dagloongrens worden bij langdurige arbeidsongeschiktheid zwaar getroffen. Dit WIA-excedentengat ontstaat voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten met benutting van de verdiencapaciteit voor tenminste 50% en een inkomen boven het maximum dagloon. Deze personen krijgen volgens de WIA-regeling 70% van het verschil tussen het oude en nieuwe salaris, echter tot het maximum dagloon sociale verzekeringen (€186,65 in 2010).

Het deel boven deze uitkering kan verzekerd worden met een WIA-excedentenverzekering. Personen met een inkomen boven de maximum dagloongrens kunnen 70% van hun inkomen verzekeren onder aftrek van de wettelijke uitkering. Dit geldt dus zowel voor volledig als voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten.