• Slider1
 • Slider2
 • Slider3
 • Slider4
 • Slider5
 • Slider6
 • Slider7
 • Slider8
Over ons         Disclaimer        Contact

Begrippen

Afkortingen

ARBO: Arbeidsomstandighedenwet
IVA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten
PEMBA: Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
REA: Wet op de Reintegratie Arbeidsgehandicapten
WAO: De Wet op de Arbeidsongeschiktheid
TNO: Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
UWV: Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen
WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
WIA: De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
Wulbz: De Wet Uitbreiding LoondoorBetalingverplichting bij Ziekte

 

Begrippen

 • Bonusmalus regeling:
  Deze regeling wordt bij sommige verzuimverzekeringen toegepast wanneer een aantal opeenvolgende jaren schadevrij zijn. Na deze periode, die verschilt per verzekeraar, wordt doorgaans een premiekorting verleend die bij het schadevrij blijven jaarlijks verder oploopt.
 • Conventioneel:
  Een verzuimverzekering met een eigen risico in tijd (wachttermijn of wachtdagen).
 • Eigenrisicodrager:
  Vanaf 1 januari 2006 is het voor grotere werkgevers (minimaal 25 x gemiddelde loonsom) mogelijk om eigenrisicodrager te worden. Een eigenrisicodrager is zelf verantwoordelijk voor de reïntegratie van WGA-uitkeringsgerechtigden. Om eigenrisicodrager te worden is het advies van de ondernemingsraad nodig en een zekerheidsstelling van de uitvoeringsinstelling. Ook kleinere werkgevers die vóór 2005 al eigenrisicodrager WAO waren, komen in aanmerking. Eigenrisicodragers kunnen zich verzekeren bij een particuliere verzekeraar.
 • Loonverlies:
  Hoe arbeids(on)geschikt een werknemer is, hangt af van het verschil tussen het oude loon en wat de werknemer nog kan verdienen met de beperkingen als gevolg van de ziekte. Dit verschil is het loonverlies.
 • No risk polis:
  Hierbij krijgt de werkgever die een deels arbeidsgeschikte werknemer in dienst neemt of in dienst houdt een voordeel door een risicobeperking. De beperking van het risico is dat wanneer de werknemer binnen 5 jaar uitvalt het doorbetaalde loon wordt gecompenseerd via ziekengeld. Deze periode is te verlengen wanneer het gaat om een groter risico (van ziekte of arbeidsongeschiktheid). Indien de werknemer na 2 jaar ziekte recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt deze niet doorberekend aan de werkgever.
 • Reïntegratie:
  Reïntegratie is het terugkeren van zieke werknemers, arbeidsongeschikten en werklozen naar de werkvloer.
 • Stop loss:
  Een verzuimverzekering met een eigen risico in geld.
 • UWV Verzekerd:
  Werkgevers kunnen zich bij het UWV verzekeren voor ziekteverzuim. Wanneer hier voor gekozen wordt, betaald de werkgever vanaf 2007 de gedifferentieerde premie. Deze premie wordt per bedrijf vastgesteld en is afhankelijk van het aantal arbeids(on)geschikten binnen de onderneming.
 • Wet verbetering poortwachter:
  De Wet verbetering poortwachter eist van de werkgever een actieve houding ten opzichte van het reïntegratieproces van zieke werknemers. Werknemers moeten in het arbeidsproces blijven en bij verzuim snel weer naar de werkvloer terugkeren. De voortgang van de reïntegratie wordt gerapporteerd aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV beoordeeld of er voldoende is gedaan aan reïntegratie en kan, wanneer dit niet het geval is, aan werkgever of aan werknemers financiële sancties opleggen.
 • WGA-Gat:
  Het WGA-Gat ontstaat bij langdurige arbeidsongeschiktheid wanneer de restcapaciteit van de werknemer onvoldoende wordt gebruikt. Dit gat kan, voor zover het ontstaat door arbeidsongeschiktheid, verzekerd worden met de WGA-Gat verzekering. Deze verzekering vult het inkomen van medewerkers aan daarmee ook in CAOs gemaakte afspraken over WGA-gaten.
 • WIA-excedentengat:
  Het WIA-excedentengat ontstaat voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten met benutting van de verdiencapaciteit voor tenminste 50% en een inkomen boven het maximum dagloon. Deze personen krijgen volgens de WIA-regeling 70% van het verschil tussen het oude en nieuwe salaris, echter tot het maximum dagloon sociale verzekeringen (in 2010 is dit €186,65).

Verzuimverzekerd is een platform over verzuimverzekering. Een offerte wordt op maat gemaakt. Het platform en haar adviseurs hebben geen belangen bij verzekeraars. Een advies om niet te verzekeren tegen verzuim is dus net zo gemakkelijk gegeven als om dit wel te doen.