• Slider1
 • Slider2
 • Slider3
 • Slider4
 • Slider5
 • Slider6
 • Slider7
 • Slider8
Over ons         Disclaimer        Contact

Verzuimprotocol

De Wet verbetering poortwachter stelt strenge eisen aan de reïntegratie-inspanningen van werkgever, werknemer en arbodienst. Goede communicatie tussen deze partijen is daarbij van groot belang. Wanneer de werkgever heldere voorschriften op papier zet over verplichtingen bij ziekte en deze onder het personeel verspreidt, weet iedereen waar hij aan toe is.

Ziekmelding

 • De werknemer die wegens ziekte niet in staat is om te werken, meldt dit vóór 9.00 uur persoonlijk telefonisch bij de direct-leidinggevende. Als deze afwezig is, meldt de werknemer zich ziek bij degene die als eerste vervanger is aangewezen.
 • Wanneer de werknemer hiertoe op het moment van ziekmelding in staat is, geeft hij door welke werkzaamheden overgenomen moeten worden door collega's, en of er afspraken afgezegd moeten worden.
 • Als de werknemer tijdens het werk ziek wordt, meldt hij dit voordat hij naar huis gaat bij de direct-leidinggevende. Als deze afwezig is, meldt de werknemer zich ziek bij degene die als eerste vervanger is aangewezen.
 • De werknemer geeft bij zijn ziekmelding aan of de ziekte is veroorzaakt door een bedrijfsongeval. Ongevallen kunnen duiden op gevaarlijke arbeidsomstandigheden; het is van belang dat er maatregelen kunnen worden genomen om herhaling te voorkomen. De werkgever neemt een eventueel ongeval op in de volgens de Arbeidsomstandighedenwet verplichte ongevallenregistratie.

Bereikbaarheid

De werknemer zorgt ervoor dat hij tijdens zijn ziekteperiode bereikbaar is. Dit is van belang voor controle en begeleiding tijdens de ziekte. Wanneer de werknemer tijdens zijn ziekte niet op zijn huisadres verblijft, geeft hij zo spoedig mogelijk door op welk adres hij wél verblijft. Ook geeft de werknemer daarbij het telefoonnummer door waaronder hij bereikbaar is.

De werkgever verwacht van de werknemer dat hij op de eerste twee werkdagen na zijn ziekmelding 's morgens van 8.00 uur tot 12.00 uur en 's middags van 13.00 uur tot 17.00 uur thuis blijft op zijn ziekteadres. Wil de werknemer andere tijdstippen afspreken, dan moet hij overleggen met zijn direct-leidinggevende.

Uiteraard mag de werknemer zijn ziekteadres wel verlaten om een bezoek te brengen aan een behandelend arts of therapeut. Dit bezoek moet hij wel tijdig doorgeven aan zijn direct-leidinggevende.

Controle door Arbodienst

De direct leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de personeelschef. De personeelschef registreert alle ziekmeldingen binnen het bedrijf en geeft deze door aan de arbodienst.
Elke derde binnengekomen ziekmelding krijgt bezoek van een rapporteur. Er zijn dus geen speciale selectiecriteria die leiden tot bezoek van de rapporteur: de keuze is willekeurig.

De rapporteur van de arbodienst stelt de werknemer een aantal vragen, zoals:

 • De reden voor of oorzaak van het verzuim
 • Of er sprake is van een arbeidsconflict
 • Wie de huisarts is en of deze op de hoogte is
 • Wanneer de werknemer zijn werk weer denkt te kunnen hervatten
 • Of de werknemer in staat is de bedrijfsarts te bezoeken

Deze vragen zijn bedoeld als voorbereiding op de begeleiding door de bedrijfsarts, onder wiens directe verantwoordelijkheid de rapporteur werkzaam is. De rapporteur is geen medicus en zal dus geen oordeel geven over de arbeids(on)geschiktheid van de werknemer. De door de werknemer verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De rapporteur geeft na zijn bezoek alleen de volgende gegevens aan de personeelschef door: de datum van het bezoek, de vermoedelijke datum van de werkhervatting en de eventuele afspraakdatum met de bedrijfsarts. Deze informatie geeft de personeelschef weer door aan de direct-leidinggevende. Alle overige informatie die de werknemer verstrekt – bijvoorbeeld over de reden of oorzaak van het verzuim – wordt alleen aan de bedrijfsarts doorgegeven, onder strikte geheimhouding.

De werknemer kan als hij dat wil via de rapporteur onmiddellijk een afspraak maken voor een bezoek aan de bedrijfsarts. De werknemer hoeft daarvoor niet op de uitnodiging van de bedrijfsarts te wachten. Overigens kan de werknemer ook zonder bezoek van een rapporteur zelf het initiatief nemen voor een afspraak bij de bedrijfsarts.

Wanneer de werknemer niet op zijn ziekteadres aanwezig is, staakt de arbodienst zijn activiteiten en geeft de rapporteur dit door aan de personeelschef. Deze neemt vervolgens contact op met de direct-leidinggevende.

Oordeel van de bedrijfsarts

Als de bedrijfsarts vindt dat de werknemer het werk kan hervatten, mag de werkgever hem oproepen weer op het werk te verschijnen.

Is de werknemer het niet eens met het oordeel van de arbodienst, dan kan hij een second opinion aanvragen bij Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV).

Weer beter

Uiteraard gaat de werknemer aan het werk zodra hij zich hier weer toe in staat voelt. Hij hoeft niet te wachten totdat bijvoorbeeld de behandelend arts of de bedrijfsarts hiervoor een speciale opdracht geeft.
De werknemer meldt zich vóór 9.00 uur persoonlijk beter bij zijn direct-leidinggevende. Deze geeft de herstelmelding vervolgens door aan de personeelschef.

Langdurige ziekte

Wanneer de ziekte langer duurt dan twee weken, neemt de direct-leidinggevende opnieuw contact met de werknemer op. Wanneer een van beiden overleg met de bedrijfsarts zinvol vindt, kan er contact met de arbodienst worden opgenomen.

Wanneer de arbodienst voorziet dat de ziekte lang zal gaan duren, zal de bedrijfsarts na uiterlijk zes weken ziekte advies uitbrengen aan de werkgever. Dit gebeurt door middel van een 'probleemanalyse'.
Werkgever en werknemer maken binnen twee weken na ontvangst van de probleemanalyse een 'plan van aanpak' voor de reïntegratie. Daarin maken zij afspraken over de stappen die tot werkhervatting moeten leiden en de begeleiding die de werknemer daarbij krijgt. Het plan van aanpak moet in onderling overleg worden opgesteld en door beiden worden ondertekend. De werknemer ontvangt een kopie.

Kunnen werkgever en werknemer het niet eens worden over de reïntegratie, dan kunnen zij het oordeel van de arbodienst vragen. Helpt dit niet, dan is een deskundigenoordeel van UWV of een andere, bij CAO aangewezen onafhankelijke derde partij mogelijk. In het plan van aanpak nemen de werkgever en de werknemer een afspraak op over de vraag wie optreedt als 'casemanager'. De casemanager verzorgt de onderlinge contacten en ziet erop toe dat alle partijen die bij de reïntegratie betrokken zijn, zich aan hun afspraken houden.

Werkgever en werknemer hebben minimaal eens in de zes weken contact om de voortgang van de reïntegratie te bespreken. Als daar aanleiding toe is, stellen zij het plan van aanpak bij. De arbodienst heeft eveneens minimaal eens in de zes weken contact met de werknemer. Als de bedrijfsarts vindt dat de gezondheidssituatie van de werknemer daar aanleiding toe geeft, kan hij de probleemanalyse bijstellen.

Vakantie

Als de werknemer met vakantie wil gaan terwijl hij ziek is, moet hij dit eerst met zijn direct-leidinggevende en zijn behandelend arts bespreken. De behandelend arts kan beoordelen of het medisch gezien verantwoord is dat de werknemer met vakantie gaat.

De werkgever kan daarna ook advies aan de bedrijfsarts vragen. De bedrijfsarts beoordeelt dan of de vakantieplannen een negatieve invloed kunnen hebben op de reïntegratie. Is er geen bezwaar tegen de voorgenomen vakantie, dan geeft de bedrijfsarts hierover een verklaring aan zowel de werknemer als de personeelschef.

Ziekte tijdens vakantie

Wanneer de werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt, meldt hij zich ziek op de manier zoals hierboven beschreven.
Als ziekte die tijdens het verblijf op een vakantieadres ontstaat, (vermoedelijk) langer duurt dan de vakantieperiode, keert de werknemer naar zijn woonplaats terug zodra hij weer in staat is om te reizen.
Als de werknemer weer in zijn woonplaats is, maakt hij zo snel mogelijk een afspraak met de bedrijfsarts. Het is van belang dat de werknemer kan aantonen dat hij ziek is (geweest). Dat kan bijvoorbeeld door een brief van de behandelend arts of door een recept en nota van voorgeschreven medicijnen te laten zien. De bedrijfsarts geeft dan aan de personeelschef door dat er inderdaad sprake was van ziekte tijdens zijn vakantie. De werknemer krijgt dan de tijd waarin hij ziek was gecompenseerd.

Ander werk

De werknemer mag tijdens zijn ziekteperiode zonder toestemming van de organisatie niet elders arbeid verrichten.
Zijn er bij langdurige ziekte binnen de eigen organisatie geen mogelijkheden om het werk te hervatten, dan moet de werkgever volgens de wet de mogelijkheden bij andere organisaties onderzoeken.

Verzuimverzekerd is een platform over verzuimverzekering. Een offerte wordt op maat gemaakt. Het platform en haar adviseurs hebben geen belangen bij verzekeraars. Een advies om niet te verzekeren tegen verzuim is dus net zo gemakkelijk gegeven als om dit wel te doen.